Tamil Sanjikai
1 Results

இரணியல் அரண்மனை

Search

கன்னியாகுமாி மாவட்டத்தில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பகுதிகளில் இரணியலும் ஒன்று. இப்பகுதியில் 8-ம் நூற்றாண்டில் சேரமான் பெருமாள் மன்னர் காலத்தில் அழகிய …